1 - 2

   
452322
ประวัติความคิดทางการเมืองไทย 3(3-0)
  History of Thai Political Thoughts  

                ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองของไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึง พ.ศ. 2500 เอกสาร แนวคิด ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
                History of Thai political thoughts since the ancient time to B.E.2500. Texts, conceptual ideas, continuity and changes of political thoughts.

   
452323
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย 3(3-0)
  Local History of  Thailand  

                ความหมาย การศึกษา และการวิเคราะห์หลักฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย มีการศึกษานอกสถานที่
                Meaning, study, and analysis of  Thai local history focusing on approach and analysis of  historical evidences. Field trip required.

   
452324
ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบของไทยกับโลกตะวันตก 3(3-0)
  Comparative History of Thailand and the Western World  

                การเปรียบเทียบพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยกับโลกตะวันตกในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยศักดินา สมัยสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง  สมัยรัฐชาติ และสมัยประชาธิปไตย อิทธิพลตะวันตกต่อการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยจนถึงการพัฒนาและ การปรับตัวของไทยในสมัยโลกาภิวัตน
                Comparision of historical development of Thailand and the Western world in government, economy, society, and culture since the times of Sakdina, Bowing Treaty, Nation-State, and Democracy. Western impacts on modernization  until the present development and Thailand’s adaptation to globalization.

   
452325
การเขียนประวัติของชาติไทย 3(3-0)
  Writing on History of Thai Nation  

                ความเป็นมาของงานเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทยกระแสหลัก และงานเขียนต้านประวัติศาสตร์ชาติ ไทยกระแสหลัก ข้อถกเถียงสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย
                Backgrounds of  historical writing on the Thai nation mainstream and counter-mainstream historical writing on the Thai nation.  Important arguments regarding historical study of the Thai nation.

   
452331
จากสินธุสู่อินเดีย: ประวัติศาสตร์อนุทวีปอินเดีย 3(3-0)
  From Indus to India: History of  Indian Subcontinent  

                ประวัติศาสตร์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุถึงอินเดียสมัยบริติช-ราช  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรมในสมัยอาณานิคม ชาตินิยม การต่อสู้เพื่อเอกราช การแบ่งแยกอินเดียและกำเนิดปากีสถานและบังคลาเทศ
                History of  Indus civilization up to the British raj period. Colonial transformation of Indian government, politics, economy, society, and culture. Nationalism, struggle for independence, the partition of India, and the creation of Pakistan and Bangladesh.

   
452332
ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0)
  Japan and Southeast Asia  

                บทบาททางเศรษฐกิจ การเมือง และการทหารของญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่สมัยเมจิถึง สงครามโลกครั้งที่สอง นโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุค สงครามเย็น ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคหลังการปรับค่าเงินเยน การส่งเสริมลัทธิ ภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้
                Economic, political, and military roles of Japan in Southeast Asia since the Meiji era to World War II. Foreign policy and relations with Southeast Asian countries during the Cold War. Economic and political relations in the region after the yen appreciation. Endorsement of regionalism in Southeast Asia.

   
452341
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจีนสมัยใหม่ 3(3-0)
  Economic History of Modern China  

                โครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมจีนยุคหลัง ค.ศ. 1949 การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การปฏิวัติเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ทศวรรษ 1960 การขยายตัวของเศรษฐกิจในแต่ละภาคการผลิต การผลัก ดันนโยบายสี่ทันสมัย  การระดมทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและ สถาบันการเงินความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และผลกระทบของเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่มีต่อ เศรษฐกิจจีนยุคปัจจุบัน
                Economic structure of Communist China after 1949. Changes of socio – economic revolutions after 1960s and the implementation of four modernization policies. Role of  foreign capital, modern technology, the reformation of state enterprises and financial institutions. Importance of special economic zones and the impact of international economics toward Chinese economy during the present time.

   
452342
ประวัติศาสตร์การทูตจีน 3(3-0)
  Diplomatic History of China  

                พื้นฐานการกำหนดนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่จีนมีต่อชาติเพื่อนบ้านตั้งแต่สมัย โบราณกาล  ระบบบรรณาการและพิธีการทางการทูตของจีน  การปรับปรุงนโยบายการทูตของจีนให้สอดคล้อง กับเงื่อนไขการเมืองระหว่างประเทศหลังสงครามฝิ่น  การก้าวสู่เวทีการเมืองระหว่างประเทศของจีนสมัยหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2
                Conceptual framework of Chinese foreign policies toward the neighbouring countries in  the past. Tributary system and diplomatic protocol.  Reformation of foreign policy after the Opium War. Role of China in world affairs after World War II .

   
452343
ประวัติศาสตร์การสร้างชาติญี่ปุ่น 3(3-0)
  History of Nation Building in Japan  

                พัฒนาการทางสังคมการเมือง เศรษฐกิจ และภูมิปัญญาของญี่ปุ่นตั้งแต่  สมัยกำเนิดประเทศญี่ปุ่น สมัยฟิวดัล การสร้างชาติสมัยใหม่ยุคเมจิจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์การก้าวสู่ความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ บทบาทในสังคมโลก และปัญหาของญี่ปุ่นในปัจจุบัน
                Japanese socio-political, economic, and intellectual development since the birth of Japan, the feudal period, the nation building in modern Meiji era to the present. Analysis of Japan’s rising as one of the world economic powers. Roles in global society and crucial dilemmas of Japan today.

   
452362
ประวัติศาสตร์ยุโรป 3(3-0)
  History of  Europe  

                พัฒนาการอารยธรรมของยุโรปในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และภูมิปัญญา ตั้งแต่อดีต จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
                Development of European civilization in political, governmental, economic, and intellectual aspects from the past to World War II.

   
452363
ประวัติศาสตร์รัสเซีย 3(3-0)
  History of  Russia  

                การก่อตั้งจักรวรรดิรัสเซีย การสถาปนาสหภาพโซเวียต  การเมืองระบบสองขั้วอำนาจในภาวะ สงครามเย็น การล่มสลายของสหภาพโซเวียต สังคมรัสเซียปัจจุบัน
                Formation of the Russian Empire. Inauguration of the Soviet Union.      Bi-polar political system during the Cold War. Collapse of the Soviet Union. Russian society in the present.

   
452372
สหรัฐอเมริกา: การสร้างชาติและ ประชาธิปไตย 3(3-0)
  The United States: Nation Building and Democracy  

                การสถาปนาประเทศสหรัฐอเมริกา  รากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความก้าวหน้าของ ชาติใหม่  การขยายตัวไปทางตะวันตก สงครามกลางเมือง และการบูรณะฟื้นฟูภาคใต้  ความก้าวหน้าทาง เศรษฐกิจ  จักรวรรดินิยมและการปฏิรูปประเทศ  สหรัฐอเมริกากับสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
                Birth of  the United States. Foundations of democracy. Advancement of the new nation. Westward movement, Civil War, and reconstruction. Big Business imperialism and progressive movement. The United States and World War I and II.

   
452373
ประวัติศาสตร์การทูตสหรัฐอเมริกา 3(3-0)
  Diplomatic History of the United States  

                นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยสงครามประกาศอิสรภาพ ลัทธิมอนโร บทบาท ของสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  การปรับนโยบายต่าง ๆ เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน
                Foreign policy of the United States from the War of Independence. Monroe Doctrine. Role of the U.S. after World War II. Policy reformation for the dominant of international economy in the present time.

   
452411 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียสมัยใหม่ 3(3-0)
  History of International Relations in Modern Asia  

                สภาวการณ์โลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ผลกระทบของลัทธิจักรวรรดินิยมต่อประเทศในเอเชีย แนวคิดการพัฒนาและความทันสมัย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ในรูปองค์การ ส่วนภูมิภาค ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในเอเชีย
                World situations after World War II. Impact of imperialism on Asian countries. Development and modernization ideologies. Political and economic change, regional organizations, economic relations as well as international conflicts in Asia.

   
452422 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยภาคประชาชน 3(3-0)
  History of Civil Politics in Thailand  

                ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดบทบาทและสถานภาพทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ไทย บทบาทของการเมืองภาคประชาชนในอดีตถึงปัจจุบัน อุปสรรคของพัฒนาการทางการเมืองภาคประชาชน
                Factors that determine the roles and the status of civil politics in democratic polity in Thailand. Roles of civil politics from the past to the present. Obstacles to the development of civil politics.

   
452423 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย 3(3-0)
  Globalization and Thai Society  

                การแผ่ขยายของระบบทุนนิยมในสังคมไทยตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 พัฒนาการและการขยาย ตัวของระบบโลกาภิวัตน์และลัทธิเสรีนิยมใหม่ในทศวรรษ 1980 บทบาทและอิทธิพลขององค์กร ระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติที่มีต่อสังคมไทยด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์
                Penetration of capitalism into Thai society since the early of nineteenth century. Development and expansion of globalization and neo – liberalism in 1980s. Roles and impacts of multi – national organizations and multi – national coperations on economy and culture of Thai society in the age of globalization.

   
452431 ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเล 3(3-0)
  History of Overseas Chinese  

                ความสัมพันธ์ของจีนกับดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยโบราณ การจัดตั้งองค์กรทาง สังคมเศรษฐกิจ และการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเล  การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจของชาวจีน โพ้นทะเล สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  บทบาทของทายาทชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบัน
                Relations between China and other states in Southeast Asia since the ancient time. Establishment of socio-economic and political organizations among the overseas Chinese. Changes of socio–economic positions of the overseas Chinese after World War II. Roles of ethnic Chinese in Southeast Asia during the present time.

   
452481 หัวข้อที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์โลก 3(3-0)
  Selected Topics in World History  

                หัวข้อที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์โลก หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา
                Selected topics in world history. Topics may be changed in each semester.

   
452490 สหกิจศึกษา 6
  Co – operative Education  

               การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการไป ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
                On the job training as a temporary employee in order to get experiences from the assignment.

 

 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10903         โทรศัพท์ 02-569-3480 โทรสาร 02-9428432
All right reserved @ 2007