คำอธิบายรายวิชาเฉพาะบังคับของภาควิชาประวัติศาสตร์

452111
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก 3(3-0)
 

(History and World Civilization)

 

           ความเป็นมาของอารยธรรมสมัยโบราณ เมโสโปเตเมีย อียิปต์ จีน อินเดีย กรีก โรมัน อารยธรรมสมัยกลาง การค้นพบดินแดนใหม่ การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การปฏิรูปศาสนาสมัย แห่งเหตุผล และการปฏิวัติฝรั่งเศส
           History of ancient civilizations : civilizations of Egypt, Mesopotamia, China, India, Greek and Rome. Medieval Civilization. The Age of Exploration. The Renaissance. The Age of Enlightenment. The French Revolution.

452112
ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 3(3-0)
  (History and Contemporary World Affairs)  

           การแสวงหาอาณานิคมของชาติตะวันตก การปฏิวัติอุตสาหกรรม วิวัฒนาการด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติตะวันตกตั้งแต่สมัยจักรวรรดินิยมจนถึงปัจจุบัน เน้นความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศและเหตุการณ์ปัจจุบันอันมีผลกระทบต่อเวทีการเมืองและเศรษฐกิจโลก
           The Industrial Revolution. The Establishment of European colonies. Causes of the two World Wars. Political, economic and social changes in Europe before and after the two World Wars. Significant events and world current problems

452113
หลักการเขียนรายงานทางประวัติศาสตร์ 2(2-0)
  (Principles in Historical Report Writing)  

           หลักการเบื้องต้นในการค้นคว้ารวบรวมเอกสาร การบันทึกข้อมูล และการเรียบเรียง ข้อมูลเพื่อเขียน รายงานทางประวัติศาสตร์ มีการศึกษานอกสถานที่
           Principles historical review, documents and writing in historical report. Field trips.

452221
ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0)
  (Thai History)  

           ความเป็นมาของชาติไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน แนวการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ มีการศึกษานอกสถานที่
           A survey of Thai history from the ancient times to the present. Emphasis is placed on the foundation of the Thai nation, the main trends of government, economics, religion, culture and foreign relations. Field trips.

452231
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ I 3(3-0)
 

(History of Southeast Asia I)

 

           วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของพม่า เวียดนาม กัมพูชา และลาวที่มี มาตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงสมัยเป็นอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตก การเปลี่ยนแปลงนโยบายอาณานิคม ช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 การยึดครองของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
           The socio-economic and political changes in Myanmar, Vietnam, Cambodia and Laos since the ancient time until Western colonization. The transformation of colonial policies before and after World War I, as well as the occupation of Japanese forces during World War II.

452232
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ II 3(3-0)
 

(History of Southeast Asia II)

 

           วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไนที่มีมาแต่สมัยโบราณจนเป็นอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตก การเคลื่อนไหวเพื่อกู้เอกราช การยึด ครองของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
           The fundamental basis as well as the socio-economic and political development in Indonesia, the Philippines, Malaysia, Singapore and Brunei since the emergence of these nations until the colonial period. The movement for independence and the occupation of Japanese forces during World War II.

452241
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 3(3-0)
 

(History of East Asia)

 

           พัฒนาการทางสังคมของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2  ระเบียบ แบบแผนของสถาบันการเมือง และเศรษฐกิจ อิทธิพลของลัทธิความเชื่อและศาสนาต่าง ๆ ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ
           Historical development of Chinese, Japanese and Korean societies from the ancient time to World War II. Their political and economic organizations, influences of thought and religions, foreign relations.

452251
ประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันตก 3(3-0)
  (History of Western Europe)  

           พัฒนาการของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การปกครองของยุโรปในคริสต์ ศตวรรษที่ 18 แนวความคิดทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และการทูตของยุโรป ในสงครามโลกทั้งสองครั้ง ปัญหาสงครามเย็น ความสัมพันธ์ภายในทวีปและบทบาทของยุโรปที่มีต่อดินแดนอื่น ๆ จนถึงสงครามโลก ครั้งที่ 2
           Social, economic, political and governmental developments of Europe in the 18th Century. Political, social, economic and diplomatic conceptions of Europe in World War I and II. The Cold War problem. The inter-relationships and the role of Europe in the world affairs until World War II.

452261
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0)
 

(History of the United States)

 

           การสถาปนาประเทศสหรัฐอเมริกา รากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความก้าวหน้าของ ชาติใหม่ การขยายตัวไปทางตะวันตกและการแตกแยกระหว่างภาค สงครามกลางเมือง และการบูรณะฟื้นฟู ภาคใต้  ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรมกับปัญหาต่างๆ  สหรัฐอเมริกากับ การเมืองระหว่างประเทศ สงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2  สงครามเย็นและการสิ้นสุด สงครามเย็น
           Birth of the new nation. Foundations of democracy and national development. Westward movement and sectional conflicts. Civil War and its reconstruction. Big Business and Progressive Movement. The U.S. and international affairs World War I and II. Cold War and post Cold War.

452321
ประวัติโบราณคดีไทยและประเทศใกล้เคียง 3(2-3)
  (Historic Archaeology of Thailand and Neighbouring Countries)  

           วิธีการหาข้อมูลทางโบราณคดี การวิเคราะห์ข้อมูลทางโบราณคดี สมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ความเกี่ยวพันระหว่างโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทยกับประเทศใกล้เคียง  ปฏิบัติงานภาคสนาม 45 ชั่วโมง
           Archaeological data of the Thai historical periods. Relations between Thai culture and neighboring countries through archaeological analysis. Basic methods of excavation, recording, and interpretation of data. Field study required.

452333
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 3(3-0)
  (History to South Asia)  

           พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียใต้ ประเทศอินเดียภายใต้ การปกครองของอังกฤษ ขบวนการชาตินิยม ปัญหาการแบ่งกลุ่มชน  การเรียกร้องเอกราช  กำเนิดของ ปากีสถาน บังกลาเทศ และศรีลังกา ปัญหาและอุปสรรคของประเทศต่าง ๆ ภายหลังเอกราช
           History, government, economy, society and culture of the Indian sub-continent. India under the British rule, nationalist movements, communual conflicts and struggles for independence. Birth of Pakistan, Banghadesh and Sri Lanka. Problems of South Asian countries after independence.

452421
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 3(3-0)
 

(Modern Thai History)

 

           พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทย และนโยบายต่างประเทศ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง การปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน
           Political, economic and social developments in Thailand and foreign policy since 1932 to the present time.

452452
ประวัติศาสตร์รัสเซีย 3(3-0)
  (History of Russia)  

           ความเป็นมาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของรัสเซีย ตั้งแต่เริ่มของ การสถาปนาอาณาจักรรัสเซีย การปฏิวัติของเลนินใน ค.ศ. 1917 และการปกครอง แบบลัทธิคอมมิวนิสต์ ในดินแดนที่เป็นสหภาพโซเวียตในอดีต บทบาทของรัสเซียที่มีต่อโลกภายนอก จนถึงปัจจุบัน
           Background of economic, political, social, cultural and intellectual history of Russia from the establishment of the Russian Kingdom. The Russian Revolution in 1917. The Russian Communism in the former Soviet Union. Role of Russia in the world affairs until the present time.

452491
วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 1
  (Methods of Historical Research)  

           การสำรวจหลักฐาน การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานทางประวัติศาสตร์
           Examination of evidence; classification of data; criticism of historical works.

452497 สัมมนา 1
  (Seminar)  

452498
ปัญหาพิเศษ 2
 

(Special Problems)

 
           การศึกษาค้นคว้าขั้นปริญญาตรีแล้วเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
           Special problems for history major.

 

 

คำอธิบายรายวิชาเฉพาะเลือกของภาควิชาประวัติศาสตร์

452114
ปรัชญาประวัติศาสตร์ 3(3-0)
 

(Philosophy of History)

 

           พัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับ "ประวัติศาสตร์คืออะไร" ของนักประวัติศาสตร์ที่สำคัญของตะวันตก และนักประวัติศาสตร์ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน
           A survey study on the development of the ideas on "what is history" of the outstanding historians of the western countries and Thailand from the past to the present time.

452211
ประวัติศาสตร์ศิลปะ 3(3-0)
 

(History of Art)

 

           ความหมายของศิลปะ แรงจูงใจในการสร้างงานศิลปะและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ สร้างงานศิลปะ แนวความคิดของศิลปิน การวิเคราะห์และการวิจารณ์งานศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยก่อน ประวัติศาสตร์จนถึงศิลปะสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใน ทวีปยุโรป ตะวันออกกลางและเอเชีย
           Meaning of art, motivation and influence of artistic creations, artist's concepts; art work analysis and criticism; historical study of European, Middle-Eastern and Asian art from prehistoric period of the 19th century.

452213
ประวัติพุทธศาสนา 3(3-0)
 

(History of Buddhism)

 

           พุทธศาสนา กำเนิดและหลักสำคัญของพุทธศาสนา การแผ่ขยายและวิวัฒนาการของพุทธศาสนา อารยธรรมอันกำเนิดจากพุทธศาสนา ความเป็นมาของพุทธศาสนาในประเทศไทย
           Life of Buddha. The origin and principles of Buddhism; its expansion and evolution. History of Buddhism in Thailand.

452214
ประวัติคริสต์ศาสนา 3(3-0)
  (History of Christianity)  

           ประวัติของพระคริสต์ กำเนิดและหลักสำคัญของคริสต์ศาสนา การแผ่ขยายและวิวัฒนาการของ คริสต์ศาสนา  อารยธรรมอันกำเนิดจากอิทธิพลของคริสต์ศาสนา ความเป็นมาของคริสต์ศาสนาในประเทศไทย
           Life of Jesus Christ. The origin and principles of Christianity and its evolution; its expansion and influences upon civilization. History of Christianity in Thailand.

452222
ประวัติศาสตร์ไทยโบราณ-สมัยสุโขทัย 3(3-0)
 

(Ancient Thai History - Sukhothai Period)

 

           แนวความคิดในเรื่องกำเนิดและถิ่นฐานเดิมของชนชาติไทย สภาพทั่วไปของแหลมอินโดจีนก่อนไทยเข้า มาตั้งถิ่นฐาน ลักษณะการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสมัยสุโขทัย มีการศึกษา นอกสถานที่
           Trends of thoughts on origins and settlements of the Thai race and its movement to the South. The nature of the Indochina Peninsula and various kingdoms existing before the political, economic, social, and cultural development in the Sukhothai Period. Field trips.

452223
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา 3(3-0)
  (History of Ayutthaya)  

           สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การเสียกรุงทั้งสองครั้ง มีการศึกษานอกสถานที่
           Social, political, economic, art and cultural developments; foreign relations and the two events of the fall of Ayutthaya. Field trips.

452224
ประวัติศาสตร์สังคมและเศรษฐกิจไทย 3(3-0)
 

(Socio-Economic History of Thailand)

 

           โครงสร้างและพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ เศรษฐกิจและสังคมไทย
           Socio-economic structure and development of Thai society from past to present. Factors influencing Thai society and economy.

452252
ประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะในภาคพื้นแปซิฟิก 3(3-0)
 

(History of Australia, New Zealand and the Oceania)

 

           การก่อตั้งอาณานิคมของอังกฤษในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ การตอบรับอารยธรรมตะวันตกของชาว พื้นเมือง การสร้างชาติและความสัมพันธ์กับอังกฤษ การปกครองภายหลังได้รับเอกราช บทบาทของ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะในภาคพื้นแปซิฟิกที่มีต่อเวทีการเมืองของโลก
           The founding of British colonies in Australia and New Zealand. Response of the natives to Western civilization. Politics and government after the independence. The significance of Australia, New Zealand and the Oceania in a politically divided world.

452271
ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง 3(3-0)
 

(Middle East History)

 

           ความเจริญและความเสื่อมของจักรวรรดิออตโตมาน อิทธิพลทางความคิดและวัฒนธรรมของตะวัน ออกกลางในอิหร่าน  ตุรกี และกลุ่มประเทศอาหรับ  ลัทธิชาตินิยม  การปฏิรูปประเทศปัญหายิว-อาหรับ บทบาทของชาติมหาอำนาจในตะวันออกกลาง
           The growth and dissolution of the Ottoman Empire. Thought, cultural and political impact of the West on Iran, Turkey, and other Arab nations. Nationalism and reformist movements. Rise of modern independent states. The Arab-Israel conflicts, problems of the Suez, and the role of the United Nations. Relationships between the Middle East and the outer world.

452272 อารยธรรมอิสลาม 3(3-0)
 

(Islamic Civilization)

 

           ประวัติมะหะหมัด กำเนิดและหลักสำคัญของศาสนาอิสลาม อิทธิพลของอารยธรรมอันเกิดจากศาสนา อิสลามในดินแดนต่าง ๆ ความเป็นมาของศาสนาอิสลามในประเทศไทย
           Life of Muhammad. The origin and principles of Islam; its growth and expansion. Islamic civilization in other countries. History of Islam in Thailand.

452311
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 3(3-0)
 

(Economic History)

 

           วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคที่พัฒนาแล้วของยุโรปสมัยโบราณ สมัยกลาง การปฏิวัติ ทางการค้า กำเนิดระบบทุนนิยม การปฏิวัติอุตสาหกรรม กำเนิดระบบ เศรษฐกิจ สังคมนิยม วิกฤตการณ์ทาง เศรษฐกิจในระหว่างสงคราม และผลกระทบที่มีต่อสังคมและอารยธรรมโลกอิทธิพลของแนวความคิด และ ระบบเศรษฐกิจตะวันตกที่มีต่อประเทศไทย
           Economic development from the Middle Ages through the ages of Commercial Revolution and Industrial Revolution to the present. Examples are selected from European, Asian, American and Thai economic histories.

           

452323
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย 3(3-0)
  (Thai Local History)  

           การก่อตั้งสถาบันการเมือง สังคม วัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแต่ละท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่าง ท้องถิ่นกับเมืองหลวง การรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการ ศึกษานอกสถานที่
           Political, social and cultural structures of each locality, the relationship between local society and the central government, centralization in the reign of King Rama V and the cultural exchanges. Field trips.

452324
ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0)
  (Thai History for Tourism)  

           ภูมิหลัง ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมสมัยต่างๆ ของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย  บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการให้ความสำคัญต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยวในแหล่ง โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม มีการฝึกภาคสนาม
           Background of history, society and culture of various periods of Thailand. Role of the government and private sectors commitment to strengthening its historical significances for tourism. Tourism in the archaeological, historical and cultural basins. Field study required.

452325
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ 3(3-0)
  (History of Thonburi and Ratanakosin Periods)  

           การเมือง เศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสังคม ในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์  ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ อิทธิพลจักรวรรดินิยมและอารยธรรมตะวันตกที่มีต่อไทยหลังสนธิสัญญา เบาว์ริง  มีการศึกษานอกสถานที่
           Politics, economy, arts, culture, intellectual, and society in Thonburi and Ratanakosin Periods. Foreign relation developments. The impact of western  imperialism and western civilization after the Bowring Treaty. Field trips.

452331
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ I 3(3-0)
  (Modern History of Southeast Asia I)  

           พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของพม่า เวียดนาม กัมพูชา และลาว ตั้งแต่ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การดิ้นรนกู้เอกราชของขบวนการต่าง ๆ ปัญหาสงครามกลางเมือง ปัญหาการรวมชาติและปัญหาชนกลุ่มน้อย กระบวนการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคม และอิทธิพลของการ เมืองระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน
           The socio-economic and political development in Myanmar, Vietnam, Cambodia and Laos after the end of World War II. The movement for independence and civil war. The related problems of national unification and minorities. Process of social and economic changes as well as the implications of international politics towards these countries during the present time.

452332
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ II 3(3-0)
 

(Modern History of Southeast Asia II)

 

           พัฒนาการของลัทธิชาตินิยม ลัทธิสังคมนิยม และบทบาทของขบวนการทางศาสนาในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไนตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัญหาความขัดแย้ง ทางเชื้อชาติและความเชื่อทางศาสนา การประกาศเอกราชของประเทศต่างๆ รูปแบบการปกครองของรัฐใหม่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบัน
           The development of nationalism, socialism and religious movement in Indonesia, the Philippines, Malaysia, Singapore and Brunei after the end of World War II. The chronic problems of racial conflict and religious difference. The declaration of independence and political structure of new states. The process of socio-economic changes during the present time.

452334
ประวัติศาสตร์การเมืองและสังคมเอเชียใต้สมัยใหม่ 3(3-0)
  (Political and Social History of Modern South Asia)  

           ภูมิหลังประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง สังคมและวัฒนธรรมของอนุทวีปอินเดีย มหาตมะคานธีกับการต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดีย บทบาทและการดำเนินนโยบายของผู้นำประเทศในเอเชียใต้ ปัจจุบัน ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถานด้านการเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม บทบาทของอินเดีย กับมหาอำนาจ และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียใต้ปัจจุบัน
           History, government, society and culture of Indian sub-continent. Gandhi and the struggles for independence. Leaders roles and policies of South Asian countries today. Political, religious and cultural conflicts between India and Pakistan. The role of India and the world powers including her neighbours in South Asia today.

452335
อารยธรรมอินเดีย 3(3-0)
  (Indian Civilization)  

           พื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมอินเดีย ผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันตกต่อระบบความเชื่อ ค่านิยม ของสังคมและสถาบันทางสังคมของอินเดีย ปัญหาและการพัฒนาสังคม อินเดียปัจจุบัน
           Origins of Indian society and culture. The impact of the West upon the belief-systems, social values and institutions of India. Changes and developments of contemporary Indian society.

452341
อารยธรรมญี่ปุ่น 3(3-0)
 

(Japanese Civilization)

 

           ลักษณะเด่นอันเป็นพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น วิเคราะห์ถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี วรรณคดี อักษรศาสตร์ วัฒนธรรมทางการเมือง รูปแบบทางเศรษฐกิจ และสังคม และการตอบรับ อารยธรรมตะวันตก
           Origins of Japanese society and culture. Analysis of the role of traditional Japanese institutions and values in the process of modernization. The response to the western influences and the emergence of Japan as a world power in the early twentieth century. The impact of western culture on postwar Japanese society.

452342
อารยธรรมจีน 3(3-0)
  (Chinese Civilization)  

           วิวัฒนาการของอารยธรรมจีนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงก่อนสมัยสาธารณรัฐ พื้นฐานวัฒนธรรมจีนทาง ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลกระทบต่อการปฏิรูปแนวความคิด ในการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19
           The evolution of Chinese civilization from the ancient to the pre-republic period. Chinese cultural foundation in society, economy and politics. The influence of western civilization on reformation of the thought of modernization country in the late 19th Century.

452351
อารยธรรมคลาสสิคกรีกและโรมัน 3(3-0)
  (Classic Greek and Roman Civilizations)  

           โครงสรัางสังคม สถาบันการเมือง เศรษฐกิจ ปรัชญา ศิลปวิทยาการของชาวกรีกและโรมัน มรดกทางวัฒธรรมที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
           Social structure, political institutions, value systems, ideas, arts and architecture, and forms of economic life of the Greek and the Roman.

452352
ประวัติศาสตร์อังกฤษ 3(3-0)
  (History of England)  

           ความเป็นมาของชนชาติอังกฤษ พัฒนาการทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ความรุ่งเรืองและความเสื่อมอำนาจของจักรวรรดิอังกฤษ บทบาทของอังกฤษในเวทีการเมือง ของโลกปัจจุบัน
           A survey of British history from the Roman times to the twentieth century. Emphasis is placed on institutional, constitutional, and economic developments of England, and her recent relationship with the outer world.

452353
ประวัติศาสตร์เยอรมนี 3(3-0)
  (History of Germany)  

           ความเป็นมาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของเยอรมนี ตั้งแต่เริ่มแรกจน ถึงปัจจุบัน บทบาทของเยอรมนีที่มีต่อสงครามโลกทั้งสองครั้ง และการเกิดประเทศ เยอรมนีครั้งใหม่หลัง ทศวรรษ 1990 บทบาทของเยอรมนีที่มีต่อโลกในปัจจุบัน
           A survey of German political, social, cultural, intellectural and economic developments from its founding to the present and her recent role to the outer world.

45235
ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส 3(3-0)
  (History of France)  

           ความเป็นมาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของฝรั่งเศสตั้งแต่เริ่มแรกจนถึง ปัจจุบัน การใช้ลัทธิจักรวรรดินิยม และพัฒนาการระบบการปกครองของฝรั่งเศส บทบาทของฝรั่งเศสที่มีต่อ โลกในปัจจุบัน
           Political, social, cultural, intellectural, and economic developments of France from the beginning to the present. French imperialism and diplomacy. Two World Wars and decolonization. The role of France in the postwar period.

452361
อารยธรรมอเมริกัน 3(3-0)
 

(American Civilization)

 

           สภาพภูมิศาสตร์ในเชิงวัฒนธรรม ชาวอเมริกันกับการตั้งถิ่นฐานและการเข้ามาของผู้อพยพ  สตรี และชนกลุ่มน้อย สถาบันทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา นโยบายต่างประเทศ ระบบกฎหมาย สถาบัน เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สวัสดิการสังคม การศึกษา และศาสนา
           American civilization in the aspects of cultural geography, settlement and immigration, women and minorities, political institutions, foreign policy, legal system, economic and industrial institutions, social welfare, education, and religion.

452422
ประวัติศาสตร์การทูตไทย 3(3-0)
  (Diplomatic History of Thailand)  

           ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม  ผลกระทบของลัทธิจักรวรรดินิยมต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศไทย ปัญหาและ วิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยเผชิญกับชาติตะวันตก การร่วมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง การปรับปรุง นโยบายต่างประเทศของไทยให้สอดคล้องกับการเมืองระหว่างประเทศ
           History of Thai diplomacy. Impact of western imperialism on Thailand. The influences of western power on Thailand's national politics, economic, social, art and cultural developments.

452423
ประวัติศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในประเทศไทย 3(3-0)
  (History of Agricultural Development of Thailand)  

           วิเคราะห์สังคมเกษตรกรรมก่อนและหลังการทำสนธิสัญญาเบาริ่ง พ.ศ. 2398 ผลกระทบของระบบ ทุนนิยมที่เข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรม ปัญหาการพัฒนา สังคมเกษตรกรรมในเชิงประวัติศาสตร์ที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
           A study of Thai agricultural development from the past to the present; analysis of agrarian society with regard to tools; irrigation, and agrarian laws; the impact of the Bowring Treaty during the reign of King Rama IV; continuous problems up to the present.

452431
ประวัติศาสตร์ชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0)
  (History of Overseas Chinese in Southeast Asia)  

           ความสัมพันธ์ที่ชาวจีนมีกับดินแดนต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยโบราณ การจัดตั้งองค์กร ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเล การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของชาวจีนโพ้นทะเลสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บทบาทในด้านต่าง ๆ ของทายาทชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน
           The relations between China and other states in Southeast Asia since the ancient time. The establishment of socio-economic and political organizations among the Overseas Chinese. Changes of socio-economic positions of the Overseas Chinese after World War II. Different roles of ethnic Chinese in Southeast Asia during the present time.

452441
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ 3(3-0)
 

(Modern History of Japan)

 

           พัฒนาการทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และภูมิปัญญาของญี่ปุ่นโดยเริ่มตั้งแต่ปลายสมัยโทกูงาวะ สมัยเมอิจิ สมัยไทโช จนถึงสมัยโชวะในปัจจุบันการก้าวขึ้นสู่ความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น
           A critical study of the social, economic, and intellectural developments of modern Japan beginning with the last phase of the Tokugawa period. The Meiji, Taisho and Showa Periods will be presented chronologically. Emphasis is on the development of Japan as a major modern economic power.

452442
ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ 3(3-0)
 

(Modern History of China)

 

           สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองจีนในตอนปลายราชวงศ์ชิง การคุกคามของมหาอำนาจตะวันตก การ ปฏิวัติและการสิ้นสุดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช กำเนิดของพรรคคอมมิวนิสต์  การเปลี่ยนแปลงเป็น ประเทศสังคมนิยม และแนวทางการปฏิวัติ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองจีนยุคใหม่
           Society, economy and politics of China in the late Ching dynasty. The invasion of western superpowers. The revolution and the end of absolute monarchy. The birth of communist party. The change to the socialist state and the way of social, economic and political revolution in China in the new era.

452443
ประวัติศาสตร์การทูตจีน 3(3-0)
  (Diplomatic History of China)  

           พื้นฐานการกำหนดนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จีนมีต่อชาติเพื่อนบ้าน ตั้งแต่สมัยโบราณ กาล ระบบบรรณาการและพิธีการทางการทูตของจีน การปรับปรุงนโยบายการทูตของจีนให้สอดคล้องกับ เงื่อนไขการเมืองระหว่างประเทศหลังสงครามฝิ่น การก้าวสู่เวทีการเมืองระหว่างประเทศของจีนสมัยหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2
           A conceptual framework of Chinese foreign policies toward the neighbouring countries in the past. Tributary system and diplomatic protocol. The reformation of foreign policy after the Opium War. Role of China in world affairs after World War II.

452444
ประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยใหม่ 3(3-0)
  (Modern History of Korea)  

           สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองภายในของเกาหลีตั้งแต่ยุคที่เป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น การเคลื่อน ไหวของขบวนการกู้ชาติและคอมมิวนิสต์ ผลพวงของสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเกาหลี การแบ่งแยก ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ปัญหาการรวมชาติ อิทธิพลของการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่มีผลต่อเกาหลี
           The socio-economic and political development in Korean Peninsula during the Japanese occupation. The Nationalist and Communist movement. The impacts of World War II and Korean War. The separation between the North and the South. The related problems of reunification as well as the implication of international politics and economics toward the two Korean nations during the present time.

452445
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจีนสมัยใหม่ 3(3-0)
  (Economic History of Modern China)  

           โครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมจีนยุคหลัง ค.ศ.1949 การเปลี่ยนนโยบายการปฏิวัติ เศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ทศวรรษ 1960 การขยายตัวของเศรษฐกิจในแต่ละภาคการผลิต  การผลักดัน นโยบายสี่ทันสมัย  การระดมทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน  ความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และผลกระทบของเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่มีต่อเศรษฐกิจจีน ยุคปัจจุบัน
           The economic structure of Communist China after 1949. Changes of socio-economic revolutions after 1960s and the implementation of four modernization policies. The role of foreign capital, modern technology, the reformation of state enterprises and financial institutions. The importance of special economic zones and the impact of international economics toward Chinese economy during the present time.

452451
ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 3(3-0)
  (Modern History of Europe)  

           พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของยุโรป ตั้งแต่หลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บทบาท ของยุโรปที่มีต่อโลกภายนอกในปัจจุบัน
           Social, economic and diplomatic conceptions of Europe after the Cold War. The inter-relationships and the role of Europe in the world affairs until present.

452461
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาสมัยใหม่ 3(3-0)
  (Modern History of the United States)  

           ภูมิหลังของสหรัฐอเมริกาจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 สหรัฐอเมริกากับสงครามโลกครั้งที่ 2  การแข่งขัน ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในสมัยสงครามเย็น สหรัฐอเมริกาในทศวรรษ 1950 และ 1960 สงครามเวียดนาม และความเสื่อมถอยของสังคมอเมริกันในทศวรรษ 1970 การสิ้นสุดสงครามเย็น และบทบาทของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน
           Background of the United Stales until World War I. The U.S. and World War II. The struggles between the U.S. and the U.S.S.R. during the Cold War. The U.S. in the 1950's and 1960's. The Vietnam War and the decline of American society in 1970's. The end of the Cold War and the role of the U.S. today.

452462
ประวัติศาสตร์การทูตสหรัฐอเมริกา 3(3-0)
 

(Diplomatic History of the United States)

 

           นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยสงครามประกาศอิสรภาพ ลัทธิมอนโร บทบาทของ สหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การปรับนโยบายต่าง ๆ เพื่อช่วงชิงความได้ เปรียบในด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน
           Foreign policy of the United States from the War of Independence. Monroe Doctrine. Role of the U.S. after World War II. Policy reformation for the dominant of international economy in the present time.

                      

 

 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10903         โทรศัพท์ 02-569-3480 โทรสาร 02-9428432
All right reserved @ 2007