Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมนิสิต

  1. โครงการแรกพบภาควิชาประวัติศาสตร์ (เปิดกรุ 2559)
  2. โครงการฝึกการวิจัยภาคสนาม ทำแผนที่วัฒนธรรม “วิถีชีวิตท้องถิ่นริมน้ำ ณ อัมพวา”
  3. ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีสัญจร จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก
  4. โครงการทัศนศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี
  5. โครงการทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
  6. เปิดกรุ 56
  7. เปิดกรุ 55
  8. ประวัติศาสตร์ร่วมใจ 55

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432