Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศึกษานอกสถานที่

  1. โครงการบริการวิชาการ วิชาประวัติศาสตรืไทยสมัยใหม่ 01452321 ปีการศึกษา 2558
  2. โครงการทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติบ้านคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
  3. โครงการ: ศึกษาความเป็นไทยผ่านการเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ 2556
  4. โครงการสัญจรทัศนศึกษานอกสถานที่ "ประเทศกัมพูชา" 2555
  5. ทัศนศึกษานอกสถานที่ "ป่าจำปีสิรินธร"
  6. โครงการกัมพูชาสัญจร 2555

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432