Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานนิสิตปริญญาตรี

  1. โครงการฝึกการวิจัยภาคสนาม ทำแผนที่วัฒนธรรม “วิถีชีวิตชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี”
  2. โครงการฝึกวิจัยภาคสนามทางแผนที่วัฒนธรรม “ วิธีชีวิตท้องถิ่นริมน้ำ ณ อัมพวา”
  3. รวมบทความแนวคิดอาจารย์และนิสิตต่อแนวทางการอนุรักษ์เมืองโบราณในเขตอุทยานแห่งชาติ(ต่อ)
  4. รวมบทความแนวคิดอาจารย์และนิสิตต่อแนวทางการอนุรักษ์เมืองโบราณในเขตอุทยานแห่งชาติ
  5. โครงการฝึกทำสารคดีสังคมและวัฒนธรรมไทย 2555
  6. โครงการเสวนาเรื่อง วิกฤตอัมพวาสู่ปัญหาย่านเจริญไชย เยาวราช : บทสะท้อนวิธีคิดเรื่อง “คุณค่า” กับ “มูลค่า” 2555

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432