Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


โครงการกัมพูชาสัญจร 2555

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มีปรัชญาและวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้รอบด้าน ทั้งด้านประวัติศาสตร์และแขนงวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพ แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์ในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้านและลึกซึ้ง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางภาควิชาประวัติศาสตร์ตระหนักว่า การศึกษานอกสถานที่จะทำให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจยิ่งขึ้นจากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน ประกอบกับนิสิตจะสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาทักษะทางวิชาการตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตด้วย 
       ดังนั้น ภาควิชาประวัติศาสตร์จึงจัดทำโครงการ “ทัศนศึกษาและดูงานของนิสิตทั้งในและต่างประเทศ:โครงการกัมพูชาสัญจร”เพื่อให้นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ชั้นปีที่ 3 (รหัสนิสิต 53) ไปศึกษาดูงานในประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยอย่างยาวนานทั้งด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2556 


ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432