Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


โครงการฝึกการวิจัยภาคสนาม ทำแผนที่วัฒนธรรม "ย่านตลาดโพธาราม" อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 2555

โครงการฝึกการวิจัยภาคสนาม ทำแผนที่วัฒนธรรม "ย่านตลาดโพธาราม" อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 2555
     ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทยถือเป็นประวัติศาสตร์ด้านหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับ “ท้องถิ่น” ที่ส่งผลทำให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจพัฒนาการของหน่วยย่อยทางสังคม  รวมทั้งทำให้เกิดสำนึกในการเรียนรู้ “ท้องถิ่น” เพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน  ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงประเทศอย่างยั่งยืนมั่นคง  ดังนั้นจึงควรหันมาให้คุณค่าหรือน้ำหนักมากยิ่งขึ้นต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นต่างๆ เพื่อทำให้ผู้คนเข้าใจถึงรากเหง้า ความเป็นมา จุดอ่อนจุดแข็งซึ่งเป็นพื้นฐานของตนเอง รวมทั้งประโยชน์อันสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีกด้านหนึ่ง คือผลสะท้อนในแง่จิตใจของผู้ศึกษาและบุคคลในท้องถิ่นเองที่จะเกิดความหวงแหน ความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองและท้องถิ่นของตน  
 

      สำหรับกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้านการฝึกลงพื้นที่ทำการวิจัยภาคสนาม ถือเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่จะทำให้ผู้ศึกษาได้ฝึกฝนเทคนิควิจัยจากประสบการณ์ตรง ในแง่การสัมภาษณ์ การสังเกต การมีส่วนร่วม การสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน ทั้งยังได้ข้อมูลหลักฐานในรูปแบบ “ประวัติศาสตร์บอกเล่า”มาเป็นส่วนเติมเต็มในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพิ่มเติมจากหลักฐานข้อมูลด้านอื่นๆ อันจะสร้างความเข้าใจต่อบริบทแวดล้อม อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด บรรยากาศ บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของคนในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น  
 

       รายวิชา 01452323 วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย ซึ่งเป็นวิชาที่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงจัดโครงการ “ฝึกการวิจัยภาคสนาม ทำแผนที่วัฒนธรรม ย่านตลาดโพธาราม” โดยได้เลือกพื้นที่ศึกษาเป็น “ย่านตลาดโพธาราม ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรีที่มีความสำคัญและมีเอกลักษณ์โดยเป็นย่านตลาดการค้าและเป็นจุดแวะพักขนส่งเปลี่ยนถ่ายสินค้าบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองตั้งแต่โบราณ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะทำให้นิสิตและผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการวิจัยภาคสนามมากยิ่งขึ้นจากประสบการณ์ตรงที่มีโอกาสไปได้เรียนรู้ในสถานที่จริง

เอกสารรายงานโครงการฝึกการวิจัยภาคสนาม ทำแผนที่วัฒนธรรม "ย่านตลาดโพธาราม" อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ปก
คำนำ

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432