Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


โครงการ: ศึกษาความเป็นไทยผ่านการเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ 2556

หลักการและเหตุผล 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มีหน้าที่โดยตรงในการผลิตศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งในมิติต่างๆ รอบด้าน การเรียนรู้ความเป็นไทยก็เป็นมิติหนึ่งที่สำคัญซึ่งจะทำให้นิสิตเข้าใจถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมและประวัติความเป็นมาของตัวเองเป็นอย่างดี วิธีการเรียนรู้นอกจากการศึกษาในห้องเรียนแล้ว การเสริมสร้างให้นิสิตเข้าใจถึงเรื่องราวดังกล่าวได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ควรจะให้นิสิตมีโอกาสไปสัมผัสประสบการณ์ตรงจากพิพิธภัณฑ์ เพราะพิพิธภัณฑ์ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญที่สามารถสะท้อนมิติทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมซึ่งจะทำให้นิสิตเข้าถึงองค์ความรู้ในมุมมองต่างๆ ที่กว้างขึ้น 

กำหนดการเดินทาง

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 06.00 – 18 .00 น. ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร , นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)


ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432