Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


โครงการเสวนาเรื่อง วิกฤตอัมพวาสู่ปัญหาย่านเจริญไชย เยาวราช : บทสะท้อนวิธีคิดเรื่อง “คุณค่า” กับ “มูลค่า” 2555

     “วิกฤตอัมพวา” ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากการที่อัมพวาได้พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นแหล่งธุรกิจตลาดริมน้ำเพื่อการท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จทั้งในแง่ของรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว ทำให้เป็นที่สนใจของนักธุรกิจที่ต้องการมาลงทุนในอัมพวา จนกระทั่งมีนักธุรกิจรายหนึ่งเข้ามาซื้อที่ดินริมน้ำย่านตลาดอัมพวาและจะทำการรื้อถอนเรือนไม้ห้องแถวริมน้ำเพื่อนำมาสร้างเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ซึ่งขัดกับบริบทแวดล้อมของตลาดน้ำอัมพวาซึ่งแม้จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ในภาพรวมก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งความเป็นตลาดริมน้ำและวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน ส่งผลให้มีประชาชนกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มนักท่องเที่ยว นักวิชาการ นักเรียนนักศึกษา และชาวบ้านทำการรวมตัวกันนำดอกกุหลาบมาวางเพื่อไว้อาลัยให้กับห้องแถวเรือนไม้ริมน้ำซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าร้อยปีที่จะถูกรื้อถอนไปสร้างเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม
     “ปัญหาย่านเจริญไชย เยาวราช” ก็เช่นเดียวกันชุมชนเจริญไชยเป็นชุมชนที่อยู่ในย่านตลาดการค้าของชาวจีนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินที่ตัดผ่าน ซึ่งแม้ไม่ได้ตัดผ่านพื้นที่โดยตรง แต่เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนซึ่งอยู่กันมาหลายชั่วอายุคนมีสถานะเป็น “ผู้เช่า” โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารเป็นของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ซึ่งมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตรเป็นประธาน จากโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินที่ตัดผ่านจึงทำให้มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ มีแผนงานพัฒนาพื้นที่ใหม่ในเชิงพาณิชย์เพื่อสอดรับกับโครงการรถไฟฟ้าฯ ส่งผลให้ตึกเก่าแก่และวิถีชีวิตชุมชนซึ่งมีประวัติศาสตร์สืบเนื่องมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งยังทรงคุณค่าในมิติด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญกำลังถูกบีบจากเจ้าของพื้นที่เพื่อทำการปรับตามนโยบายเชิงพาณิชย์ 

      ทางภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงปัญหาของทั้ง “วิกฤตอัมพวา” และ “ปัญหาย่านเจริญไชย” จึงจัดโครงการเสวนาเรื่อง “วิกฤตอัมพวา สู่ปัญหาย่านเจริญไชย เยาวราช : บทสะท้อนวิธีคิดเรื่อง “คุณค่า” กับ “มูลค่า” ขึ้นในวันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เพื่อให้นิสิตและผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจในปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

บันทึกเทปการสัมมนา 


ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432