Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


โครงการฝึกทำสารคดีสังคมและวัฒนธรรมไทย 2555

การเรียนรู้ความเป็นไทยในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมถือเป็นมิติหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้นิสิตเข้าใจถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมและประวัติความเป็นมาของตัวเองเป็นอย่างดี  การเสริมสร้างให้นิสิตเข้าใจถึงเรื่องราวดังกล่าวทำได้หลายวิธี อาทิ การศึกษาวัฒนธรรมชุมชนหรือการศึกษาวัฒนธรรมร่วมสมัยผ่านการลงพื้นที่ภาคสนาม การสัมภาษณ์ผ่านการใช้วิธีการที่เรียกว่า ประวัติศาสตร์บอกเล่า(Oral History) ซึ่งนิสิตจะได้ข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นจึงนำไปสู่กระบวนการสังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล ต่อด้วยการถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูล   
       เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะในด้านการถ่ายทอดข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์และศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร(องค์การมหาชน) จึงมีความสนใจที่จะร่วมกันจัดทำ “โครงการฝึกทำสารคดีสั้นสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมไทย” เพื่อสะท้อนเรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรมไทยในแง่มุมต่างๆ ผ่านการทำสารคดีสั้นซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง ในกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดข้อมูลผ่านภาพเคลื่อนไหวเพื่อทะลายข้อจำกัดของข้อมูลตัวอักษร  รวมทั้งยังทำให้นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการสามารถต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสังคมวัฒนธรรมไทยในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวหรือ “สารคดีสั้น” ที่สอดคล้องกับสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ต่อไป   
ผลงานนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

1. กลุ่มเวลา เกษตรกรรม กับชุมชนวัดจำปา 
http://youtu.be/xQMQFv5YMVQ

2. กลุ่มสายน้ำ สายชีวิต ชุมชนวัดจำปา      
http://youtu.be/RZvLVNwplHo

3. กลุ่มศิลปะการแทงหยวก ชุมชนวัดจำปา  
http://www.youtube.com/watch?v=KahmxkyLkaQ

4.กลุ่มประวัติศาสตร์ชุมชนวัดจำปา 
http://youtu.be/UczVskY7Y0Y


ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432