Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รวมบทความแนวคิดอาจารย์และนิสิตต่อแนวทางการอนุรักษ์เมืองโบราณในเขตอุทยานแห่งชาติ(ต่อ)

ความเห็นของนิสิตสาขเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
น.ส. กมลวัลย์ พรรณราย
น.ส. ชนาธิป พันธ์รัศมีกำจร
นายธนาพัทธ์ อยู่บำรุง
น.ส. นพรัตน์ ทรัพย์แก้ว
น.ส. นัชนันท์ โพธิสป
น.ส.ปรางชนก มาโนชกุล
น.ส.พิชชา ณ ป้อมเพชร
น.ส. วทันยา เพชรศรี
น.ส. วรรณิดา จงพิพัฒนไพบูลย์
น.ส. วรวรรณ แววศรีผ่อง
นายศตคุณ แสงสร้อย
น.ส.สุพัตตา สองเมือง
น.ส.สุพรรณี ภู่ทอง
นายอุดม ตั้งธรรมวาณิชย์
นายเอกบดินทร์ สนสร้อย

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432