Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


โครงการทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เห็นข้อเท็จจริงของผืนป่าและความพยายามของรัฐบาลในการที่จะสร้างโครงการเขื่อนแม่วงก์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ร่วมกับโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษา ภายในประเทศไปยังอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่กินอาณาบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม พ.ศ. 2557 เพื่อให้เป็นโครงการบริการวิชาการให้แก่นิสิตและบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ที่สนใจด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้เรียนรู้การจัดการปัญหาของประเทศไทยเชิงประจักษ์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432