Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีสัญจร จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก

เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงอันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ภาควิชาประวัติศาสตร์จึงจัดทำโครงการ “ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีสัญจร จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก” โดยมีกำหนดนำนิสิตไปทัศนศึกษาโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในจังหวัดจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในวัฒนธรรมพุกาม, สุโขทัย ,ล้านนา, อยุธยา 

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก


ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432