Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


โครงการฝึกการวิจัยภาคสนาม ทำแผนที่วัฒนธรรม “วิถีชีวิตท้องถิ่นริมน้ำ ณ อัมพวา”

รายวิชา 01452323 วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย ซึ่งเป็นวิชาที่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จึงจัดโครงการ “ฝึกการวิจัยภาคสนาม ทำแผนที่วัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่นริมน้ำ ณ อัมพวา” โดยได้เลือกพื้นที่ศึกษาเป็นย่านอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นชุมชนริมน้ำดั้งเดิมของเมืองสมุทรสงคราม ที่มีความสำคัญและมีเอกลักษณ์โดยเป็นย่านของสวน ตลาดการค้าและเป็นจุดแวะพักขนส่งเปลี่ยนถ่ายสินค้าบริเวณริมฝั่งแม่น้ำตั้งแต่โบราณ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะทำให้นิสิตและผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการวิจัยภาคสนามมากยิ่งขึ้นจากประสบการณ์ตรงที่มีโอกาสไปได้เรียนรู้ในสถานที่จริง  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ที่ 14-15 กันยายน 2556 ณ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432