Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


โครงการฝึกการวิจัยภาคสนาม ทำแผนที่วัฒนธรรม “วิถีชีวิตชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี”

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทยถือเป็นประวัติศาสตร์ด้านหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับ “ท้องถิ่น” ที่ส่งผลทำให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจพัฒนาการของหน่วยย่อยทางสังคม รวมทั้งทำให้เกิดสำนึกในการเรียนรู้ “ท้องถิ่น” เพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงประเทศอย่างยั่งยืนมั่นคง ดังนั้นจึงควรหันมาให้คุณค่าหรือน้ำหนักมากยิ่งขึ้นต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นต่างๆ เพื่อทำให้ผู้คนเข้าใจถึงรากเหง้า ความเป็นมา จุดอ่อนจุดแข็งซึ่งเป็นพื้นฐานของตนเอง รวมทั้งประโยชน์อันสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีกด้านหนึ่ง คือผลสะท้อนในแง่จิตใจของผู้ศึกษาและบุคคลในท้องถิ่นเองที่จะเกิดความหวงแหน ความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองและท้องถิ่นของตน


ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432