Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


โครงการทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติบ้านคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านดนตรีชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นประเด็นร่วมสมัยทั้งในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางภาควิชาประวัติศาสตร์ร่วมกับโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา(ภาคพิเศษ) จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติบ้านคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ในระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อให้เป็นโครงการบริการวิชาการให้แก่นิสิตและบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ที่สนใจด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านดนตรีชาติพันธุ์ และด้านประเด็นร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เรียนรู้เชิงประจักษ์ต่อไป


ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432