Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2553

โครงสร้างหลักสูตร
 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
   
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
   
  - สัมมนา 2 หน่วยกิต
  - วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
  - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
   
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต


แผนการศึกษา
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
01452511 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย 3(3 - 0)
01452591 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 3(3-0)
  วิชาเอกเลือก   3( - )
  รวม   9( - )
       
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
01452521 การเมืองไทยสมัยใหม่ในมิติทางประวัติศาสตร์ 3(3 - 0)
01452597 สัมมนา    
  วิชาเอกเลือก   6 ( - )
  รวม   10( - )
       
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
01452592 ประเด็นร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3 - 0)
01452597 สัมมนา   1
  วิชาเอกเลือก   3( - )
  รวม   7( - )
       
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
01452599 วิทยานิพนธ์   12
  รวม   12ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432