Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทุนจีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ (Modern Overseas Chinese Capital)

01452532 ทุนจีนโพ้นทะเลสมัยใหม่
(Modern Overseas Chinese Capital)

การเปลี่ยนแปลงของทุนจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่  2 ผลกระทบของกระบวน การสะสมทุนดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพัฒนาการของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้ จนถึงปัจจุบัน
 
The transformation of overseas Chinese capital in Southeast Asia since World War II.The direct and indirect impacts of such capital accumulation process on socio-economic and political developments in each country in the region up to  the present.
3(3-0)

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432