Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อารยธรรมตะวันออก (Eastern Civilization)

01452112 อารยธรรมตะวันออก
(Eastern Civilization)

อารยธรรมอินเดีย จีน ญี่ปุ่น เปอร์เซีย อิสลาม และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาการของปรัชญาแนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตะวันออก ยุคแห่งความรุ่งเรืองของปรัชญาตะวันออกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากการเข้ามามีอิทธิพล
ของอารยธรรมตะวันตกต่อ ระบบสังคมและแนวคิดด้านต่างๆและการปรับเปลี่ยนตนเองของภูมิภาคเอเชียต่อกระแสโลกาภิวัตน์
     
Civilization of India, China, Persia, Islam, and Southeast Asia.Development of political,economic,social,and cultural thoughts.The dawn of Eastern philosophy.Epoch of changesinfluenced by Western civilization on social systems and philosophy of the East and itsadaptation towards globalization.

3(3-0)

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432