Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อารยธรรมตะวันตก (Western Civilization)

01452113 อารยธรรมตะวันตก
(Western Civilization)

  อารยธรรมโลกตะวันตกสมัยโบราณในตะวันออกใกล้  กรีกและโรมันในสมัยคลาสสิก คริสต์ศาสนาในยุโรปสมัยกลาง การฟื้นฟูศิลปวิทยาการซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านศาสนา วิทยาศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของโลกสมัยใหม่ ผลกระทบที่มีต่อภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเป็นสมัยใหม่และความขัดแย้งในส่วนต่างๆ ของโลกจนถึงสมัยโลกาภิวัตน์

 
Ancient civilizations of the Western world in the Near East, Classical Greek and Roman. Christianity in the Middle Ages. The Renaissance leading to the transformation of religion, science, government, economy, and society of the modern world, its impact on modernization and conflicts in other parts of the world up to globalization.
3(3-0)

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432