Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พุทธศาสนประวัติ : จากพุทธภูมิสู่สุวรรณทวีป (History of Buddhism: From Buddhabhumi to Suvarnadvipa)

01452213 พุทธศาสนประวัติ : จากพุทธภูมิสู่สุวรรณทวีป
(History of Buddhism: From Buddhabhumi to Suvarnadvipa)

ความเป็นมาของพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ  การขยายตัวของพุทธศาสนาไปยังศรีลังกาและสุวรรณทวีป พัฒนาการของพุทธศาสนาในศรีลังกา การเข้ามาของพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะของพุทธศาสนาบทบาทที่มีต่อการเมือง วัฒนธรรม และสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    
Origin and early history of Buddhism in the Buddhabhumi.Expansion of Buddhism to Sri Lankaand Suvarnadvipa.Development of Buddhism in Sri Lanka.Coming of Buddhism to Southeast Asia. Characteristics of Buddhism,roles to politics,culture,and societyin Southeast Asia.
3(3-0)

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432