Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประวัติศาสตร์โลก (Science and Technology in World History)

01452316 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประวัติศาสตร์โลก
(Science and Technology in World History)

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบทบาทสำคัญใน การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลก พลวัตความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ การกระจายของเทคโนโลยีใหม่ที่ส่งผลต่อสังคมโลก 
     
Scientific and technological advancement and its crucial role in shaping the course of world history. Dynamism on knowledge related to nature and new invention.  Distribution of new technology to world society.  
3(3-0)

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432