Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติศาสตร์ยุโรป (History of Europen)

01452362 ประวัติศาสตร์ยุโรป
(History of Europen)


 พัฒนาการอารยธรรมของยุโรปในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และภูมิปัญญา ตั้งแต่อดีตจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  
     
 Development of European civilization in political, governmental, economic,and intellectual aspects from the past to World War II.
3(3-0)

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432