Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สหรัฐอเมริกา : การสร้างชาติและประชาธิปไตย (The United States : Nation Building and Democracy)

01452372 สหรัฐอเมริกา : การสร้างชาติและประชาธิปไตย
(The United States : Nation Building and Democracy)

การสถาปนาประเทศสหรัฐอเมริกา  รากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความก้าวหน้าของชาติใหม่  การขยายตัวไปทางตะวันตก สงครามกลางเมือง และการบูรณะฟื้นฟูภาคใต้  ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ จักรวรรดินิยมและการปฏิรูปประเทศ สหรัฐอเมริกากับสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2  
     
Birth of  the United States. Foundations of democracy. Advancement of the new nation. Westward movement, Civil War, and reconstruction.Big Business imperialism and progressive movement.The United Statesand World War I and II.
3(3-0)

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432