Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติศาสตร์การทูตสหรัฐอเมริกา (Diplomatic History of the United States)

01452373 ประวัติศาสตร์การทูตสหรัฐอเมริกา
(Diplomatic History of the United States)

นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยสงครามประกาศอิสรภาพ ลัทธิมอนโร บาทบาทของสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  การปรับนโยบายต่างๆ เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน  
     
Foreign policy of the United Statesfrom the War of Independence.Monroe Doctrine. Role of the U.S.after World War II. Policy reformation for the dominant of international economy in the present time.
3(3-0)

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432