Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณาจารย์

อาจารย์ภควุฒิ ทวียศ
Pakawut Thaweeyot
โทรศัพท์ : 02-561-3480 ต่อ 438
E-Mail : pakawut@hotmail.com

  วุฒิการศึกษา
- อักษรศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศึกษา) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  
รายวิชาที่รับผิดชอบ

1. อารยธรรมตะวันออก
2. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย
3. ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ร่วมสมัย
4. โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
5. พัฒนาการสังคมและวัฒนธรรมไทย
 

  ผลงานทางวิชาการ

1. วิถีชีวิตชุมชนตลาดท่าน้ำนนทบุรี พ.ศ. 2471 – 2526. เอกสารเสนอในโครงการประชุมทางวิชาการ “เวทีวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1” คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.

2. "วิถีชีวิตชุมชนตลาดท่าน้ำนนทบุรี พ.ศ. 2471 – 2526. เอกสารเสนอในโครงการประชุมทางวิชาการ" “ใน วารสารคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 32,2 (2010): 42-70.

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432