Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณาจารย์

อาจารย์ ดร.อาวุธ ธีระเอก
Arwut Teeraeak, Ph.D
โทรศัพท์ : 02-561-3480 ต่อ 724
E-Mail : oldmeng@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

- วารสารบัณฑิต วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายวิชาสอนที่รับผิดชอบ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

1. ประวัติาศาสตร์อเมริการ่วมสมัย
2. ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์กิจไทย

ผลงานทางวิชาการ 

1. อาวุธ ธีระเอก. 2558. รัฐสยามกับการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษอย่างจำกัด พ.ศ. 2440-2453. รัฐศาสตร์สาร 36, 1 (มกราคม-เมษายน 2558), 151-229. 

2. อาวุธ ธีระเอก. 2555. ภาษาคือการเมือง: แนะนำหนังสือ John E. Joseph, Language and Politics. รัฐศาสตร์สาร 33, 1 (มกราคม-เมษายน 2555), 204-221.

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432