Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณาจารย์

อาจารย์ ดร.ลลิตา หาญวงษ์
Lalita Hanwong, Ph.D
โทรศัพท์ : 02-561-3480 ต่อ359
E-Mail : l.hingkanonta@gmail.com

วุฒิการศึกษา 

- อักษรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Master’s Degree African/ Asian History University of London 
- Doctoral Degree History University of London 

รายวิชาสอนที่รับผิดชอบ 

1. ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ 
2. เรื่องเฉพาะทางประวัติศาสตร์ 
3. พม่าร่วมสมัย 

ผลงานทางวิชาการ 

1. ลลิตา หิงคานนท์. “บุคคลผู้ทรงอิทธิพลของโลกจากการจัดอันดับของ ‘ไทม์ส’ กับกระแส ‘เมียนมาร์ฟีเวอร์’” กรุงเทพธุรกิจ 21 มิถุนายน 2555 

2. ____________. “การชำระประวัติศาสตร์ไทยเป็นเรื่องของเวลา.” ประชาไท 13 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ____________. “ทำไมเราไม่ควรตื่นเต้นกับอิสรภาพของ ‘อองซานซูจี’” ประชาไท 21 พฤศจิกายน 2555 

3. ____________. “โอ้ว่าอองซานซูจี ท่านอยู่หนใด” แปลจากบทความ “Oh Daw Suu, where art thou?” ของ Roger Mitton ประชาไท 30 เมษายน 2556

4. ____________. “รำลึก 66 ปีแห่งการจากไปของนายพลอองซาน โศกนาฏกรรรมแห่งปางหลวง กับอนาคตที่ริบหรี่ของ ‘สหภาพเมียนมาร์’” ประชาไท 26 กรกฎาคม 2556 

5. ____________. “ขุดประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นมาปัดฝุ่น...แล้วก็เอาไป ‘ฝัง’ ไว้ที่เดิม: แนะนำ/ วิพากย์หนังสือ A History of Southeast Asia, (Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010).” รัฐศาสตร์สาร 32, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2554): 243-255. 

6. ลลิตา หาญวงษ์. “โศกนาฎกรรมที่คู่ควรต่อการเฉลิมฉลอง: ว่าด้วยประวัติศาสตร์และความทรงจำของขบวนการนักศึกษาพม่าในเหตุการณ์ 8888.” ฟ้าเดียวกัน 2, 1 (มกราคม-เมษายน 2557) 

7. ____________. “ถั่ว, แป้ง และเนย: เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยอาหารของตำรวจอินเดียในพม่าสมัยอาณานิคม, 1887-1937.” เอกสารรายงานการประชุมเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7 (2556) 

8. ____________. “จากเศษซากของพหุสังคมสู่รัฐล้มเหลว: พัฒนาการทางสังคม-เศรษฐกิจของพม่าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1948-88)” เอกสารรายงานการประชุมเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 9 (2558) 

9. ____________. “พม่ากับปฏิกิริยาต่อต้านการปกครองของอังกฤษ” ใน วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ). จักรวรรดินิยมตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การเข้ามาและผลกระทบ. กรุงเทพฯ: โครงการวิจัยปริทรรศน์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2557 

10. ____________. “อูถั่นในฐานะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติชาวเอเชียคนแรก” ใน วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ). ย้อนพินิจผู้สร้างประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม 2. กรุงเทพฯ: โครงการวิจัยปริทรรศน์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2557   
11. ____________. หล่ะมยิ้น: บทสะท้อนความคิดทางสังคม-เศรษฐกิจของเมียนมาร์จากยุคอาณานิคมถึงยุคหลังอาณานิคม. งานวิจัยในชุดโครงการวิจัยภูมิทัศน์ทางปัญญาแห่งประชาคมอาเซียน: เรียนรู้เพื่อร่วมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2558) 

12. ____________. “อูนุ เทคโนแครตแบบพม่า และที่ปรึกษาเศรษฐกิจชาวต่างชาติ: การปะทะทางอารยธรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของพม่ายุคหลังเอกราช ค.ศ.1948-1958.” ฟ้าเดียวกัน 13, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2558) 

13. ____________. “หล่ะมยิ้น: บทสะท้อนความคิดทางสังคม-เศรษฐกิจของเมียนมาร์จากยุคอาณานิคมถึงยุคหลังอาณานิคม.” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 12, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) Lalita Hingkanonta Hanwong. Policing in Colonial Burma. Chiang Mai: Center for ASEAN Studies, 2015

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432