Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัย

สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432