อารยธรรมตะวันตก

     
01452113     อารยธรรมตะวันตก 3(3-0)
  Western  Civilization  
     
  อารยธรรมโลกตะวันตกสมัยโบราณในตะวันออกใกล้  กรีกและโรมันในสมัยคลาสสิก คริสต์ศาสนาในยุโรปสมัยกลาง การฟื้นฟูศิลปวิทยาการซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านศาสนา วิทยาศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของโลกสมัยใหม่ 
ผลกระทบที่มีต่อภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเป็นสมัยใหม่และความขัดแย้งในส่วนต่างๆ ของโลกจนถึงสมัยโลกาภิวัตน์

  Ancient civilizations of the Western world in the Near East, Classical Greek and Roman. Christianity in the Middle Ages. The Renaissance leading to the transformation of religion, science, government, economy, and society of the modern world, its impact on modernization and conflicts in other parts of the world up to globalization.
เปิดดู 879 ครั้ง