ประวัติศาสตร์ยุโรป

     
01452362     ประวัติศาสตร์ยุโรป       3(3-0)
  History of  Europe  
     
  พัฒนาการอารยธรรมของยุโรปในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และภูมิปัญญา ตั้งแต่อดีตจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
     
  Development of European civilization in political, governmental, economic,and intellectual aspects from the past to World War II.
เปิดดู 628 ครั้ง