ศุภัทรา  อำนวยสวัสดิ์  2547

การจัดการการศึกษาของชาติในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

          การศึกษาครั้งนี้ เพื่อตอบคำถามดังต่อไปนี้ เงื่อนไขและปัจจัยอะไรที่นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาแห่งชาติสมัยจองพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ แนวความคิดของรัฐบาลชุดนี้คืออะไร ในการแก้ไขปัญหาการศึกษาซึ้งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ รูปแบบอะไรที่ใช้ในการจัดการการศึกษาครั้งนี้ ประโยชน์และปัญหาอุปสรรคอะไรการจัดการศึกษาภายใต้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

          ผลการศึกษาเป็นดังต่อไปนี้ ประการที่หนึ่ง เงื่อนไขและปัจจัยที่นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาแห่งชาติของรัฐบาลจอมพลสกฤษดิ์ ธนะรัชต์ อันเกิดมาจากปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั้งภายนอกและภายในประเทศ

          ประการที่สอง เพื่อที่จะแก้ปัญหาการศึกษาซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจอมพงสฤษดิ์  ธนะรัชต์  จึงได้ก่อตั้งสภาการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทในการวางแผนและบูรณการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2503 ให้สอดคล้องกับแผนการเศรษฐกิจและแผนการปกครอง

          ประการที่สาม ในการจัดการศึกษารัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการว่างแผนการศึกษาของชาติ

          ประการที่สี่ ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรค อันเนื่องมาจากแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2503 ประโยชน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติคือ ประเทศไทยได้มีแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับแรกและการศึกษาภาคบังคับได้ขยายจาก 4 ปี ไปเป็น 7 ปี เด็กได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาถึงอายุ 15 ปี ปัญหาหลักของแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2503 งบประมาณไม่เพียงพอที่ใช้ในการพัฒนาและขยายการศึกษา และอุปสรรคของแผนการศึกษา และอุปสรรคของแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2503 นี้คือ บุคลากรที่มีความรู้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ

เปิดดู 956 ครั้ง