อาจารย์ ดร. ประยูร อัครบวร

 

อาจารย์ ดร. ประยูร  อัครบวร
Dr. Prayoon  Akaraboworn
โทรศัพท์:
E-mail: yoonsiam@yahoo.com

ประวัติการศึกษา :

- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- B.S.  Northeastern Illinois University, USA
- M.A. (Political Science) Northeastern Illinois University, USA
- DPA. (Public Administration) พร้อมรางวัลเรียนดี  University of Northern Philippines

ประเด็นทางวิชาการที่สนใจ :

ประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านทางสังคม, ประวัติศาสตร์กับการพัฒนามนุษยชาติ

ผลงานทางวิชาการ
- “นักศึกษาครูควรมีบทบาทอย่างไร”, ประชาธิปไตย (4 ก.พ. 2516).
- “ครูกับประชาธิปไตย”, สยามรัฐ (26 พ.ย. 2516).
- “สถาบันฝึกหัดครู”, ประชาธิปไตย (29 ม.ค.2517).
- “ชาวสวนยางภาคใต้”, สยามรัฐ (9 มี.ค. 2517).

 

 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10903         โทรศัพท์ 02-569-3480 โทรสาร 02-9428432
All right reserved @ 2007