ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Why History?

การเรียนประวัติศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มา และผลลัพธ์จากเหตุการณ์สำคัญต่างๆของโลกมากกว่าการท่องจำ ผู้เรียนต้องใช้ความรู้หลากหลายแขนงในการทำความเข้าใจ เพราะเหตุการณ์ต่างๆมีปัจจัยมากมายที่ล้วนส่งผลเชื่อมโยงกัน การเรียนประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่แค่เรียนประวัติศาสตร์ แต่เราจะได้รับความรู้จากศาสตร์ต่างๆที่เราใช้วิเคราะห์เหตุการณ์ไปพร้อมๆกัน และทักษะในการคิดวิเคราะห์นี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การรู้เท่าทัน รวมถึงการถูกสอนให้มองหลายด้านก็ยังเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

นายณัฎฐ์ดนัย ลิ้มอนันตคุณ

การได้มาศึกษาในภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโอกาสอันดีที่ได้เข้ามาเจอกับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดีมากมาย ได้มาศึกษากับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้รักในภาควิชานี้เป็นอย่างยิ่ง เป็นสายใยสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น ช่วงเวลาสี่ปีที่ได้เข้ามาเรียนในภาควิชาประวัติศาสตร์เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่า มีสุข มีทุกข์ ดีใจ เสียใจ สรวลเส เฮฮาคละเคล้ากันไป เมื่อเรียนจบออกไปก็เป็นความทรงจำที่มีค่า และจะจดจำเอาไว้ตราบชั่วชีวิต

นายอภิชาติ ทองนุ่ม

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทันสมัยและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรังสรรค์ความก้าวหน้าของสังคมไทย

ปฎิทินกิจกรรม